okt 092019
 


“Konkret vil regeringen foreslå, at politiet skal opsætte »markant mere TV-overvågning« i form af 300 flere kameraer, som politiet kan sætte op på eget initiativ overalt i landet, hvor det vurderes at være nødvendigt.”

https://www.berlingske.dk/politik/mette-frederiksen-bebuder-massivt-oeget-overvaagning-i-kampen-mod


Source

okt 082019
 

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil afskaffe de nationale test i folkeskolen. Dermed lukker ministeren ned for et af de få redskaber, der gør det muligt for staten og andre interessenter løbende at måle kvaliteten af folkeskolen.

Når markedskræfterne er sat ud af kraft, er man nødt til at overvåge sammenhængen mellem pris og kvalitet på anden vis. De nationale test var et redskab, der kunne netop dette.

Ministerens ønske kommer desuden på trods af, at forskere fra Aarhus Universitet har påvist, at de nationale test har en positiv effekt på børnenes læring. Effekten af at tage testen var så stor, at den ifølge en af forskerne bag svarede til to-tre måneders undervisning i løbet af to år. Andre har vist, at der er en tæt sammenhæng mellem resultaterne i de nationale test og resultaterne ved afgangseksamen og i den internationale Pisa-undersøgelse.

Det kan derfor undre ekstra, at ministeren vil afskaffe de nationale test. Ikke nok med at man mister redskabet til at overvåge kvaliteten af skolernes ydelse løbende. Man mister også et værktøj, der effektivt forbedrer elevernes evner.

Men hvis man alligevel ikke vil bruge den løbende opfølgning og drage konsekvenser af dårlig performance (ved f.eks. at lukke skoler, der performer dårligt), kan der faktisk være en vis ræson i, at man ikke tvinger nationale test ned over alle. Elever, klasser og skoler er forskellige, så gevinsterne ved at tage testen vil variere.

Forskerne fra Aarhus viste f.eks., at det særligt var elever, der havde lave karakterer, lav socioøkonomisk baggrund eller ikke-vestlig baggrund, som havde størst gevinst ved at tage testen, mens andre har mindre gevinst af det. Og selvom også elever fra de øvre sociale lag ifølge forskerne kan opnå bedre resultater ved at tage de nationale test, kan man aldrig afvise, at der er skoler, hvor børnene af andre årsager klarer sig fremragende uden at blive støttet af de nationale test. One size passer sjældent til alle, og derfor er det ikke givet, at deltagelse i nationale test er den bedste løsning for alle.

Men mange elever har som nævnt gavn af testene. Og skolerne bør derfor have mulighed for at understøtte disse elevers udvikling. Hvis ministeren afskaffer de nationale test som krav, bør hun derfor sikre, at skolerne – både folke-, privat- og friskolerne – har adgang til dem. Der må være mange skoler, der kan se idéen i at opnå gevinster svarende til to-tre måneders undervisning i løbet af to år.

Ved at sikre fri konkurrence om brugen af de nationale test kan ministeren bidrage til, at samfundet får mest mulig værdi ud af statens investering.

Derfor bør ministeren, hvis hun ender med at afskaffe de nationale test, stille hele grundlaget frit til rådighed for alle, så de skoler, der kan se en gevinst i at bruge de nationale test, får mulighed for det.

Ovenstående er min kommentar i Børsen i dag: https://borsen.dk/nyh…/opinion/artikel/…/234731/artikel.html
Source

okt 082019
 


Jeg ved, at snus er tilladt i Sverige, men forbudt i Danmark. Det er nok en væsentlig forklaring på forskellen mellem de to lande (på trods af næsten ens priser).

Snus er også tilladt i Norge.

#Tobak #Cigaretpriser #SjovMedStatistik


Source

okt 082019
 

I 2005 liberaliserede man bilsynet, så virksomheder kunne konkurrere om kundernes gunst. Det førte til bedre service og lavere priser. Og statens tilsyn viser, at de private virksomheder laver meget få fejl.[1]

Byggesagsbehandlingen i kommunerne er langsommelig og ineffektiv. Ifølge Dansk Byggeri tager det op til 141 dage at få behandlet sin byggesag. [2]

Vi bør tage ved lære af de positive erfaringer fra liberaliseringen af bilsynet. Private virksomheder kan sagtens sagsbehandle inden for statens og kommunernes rammer.

I Børsen skriver jeg i dag: "I det tidligere Østtyskland var der års ventetid på at få en Trabant, mens forbrugerne i Vesttyskland kunne få en bil nærmest omgående. Forskellen var den frie markedsøkonomi.

Det frie marked sikrer, at forbrugernes efterspørgsel modsvares af virksomhedernes udbud. Men det frie marked er fraværende i byggesagsbehandlingen, da byggeloven ifølge Københavns Kommune pålægger kommunerne at behandle byggesager. Derfor har virksomhederne ikke mulighed for at tage over og levere rådgivning og hurtig byggesagsbehandling, når kommunen svigter.

Hvis boligminister Kaare Dybvad (S) liberaliserede byggesagsbehandlingen og tillod private firmaer at sagsbehandle borgernes byggesager, ville ventetiden, der i øvrigt er et permanent problem i mange af landets kommuner, blive reduceret væsentligt."

Læs min kommentar i Berlingske i dag: https://cepos.dk/…/goer-som-vi-gjorde-med-bilsynet-og-faa-…/

[1] "Forbrugerpriserne er faldet med ca. 12% (i 2013-priser). Der er kommet flere synshaller til forbrugeren, hvilket omtrent har halveret transportomkostningen. Liberaliseringen har givet lavere priser og lavere transportomkostninger i hele landet, også i tyndt befolkede områder. Og forbrugerne har oplevet, at væsentlige parametre som fleksibilitet, serviceniveau og forholdene omkring ventetid alle er forbedret." https://www.kfst.dk/…/20140604-liberaliseringen-af-bilsynsm…

[2] https://www.danskbyggeri.dk/…/ventetid-paa-byggetilladelse…/
Source

okt 082019
 

Jeg er simpelthen rystet over den arrogance, der udvises fra visse sider i debatten om cigaretpriser. Fx i Debatten 3. oktober (som jeg så i går).

? Viljen til at styre folk mod deres egne ønsker.
? Viljen til at acceptere individers ulykke, hvis bare kollektivet ændrer adfærd til det ønskede.
? Viljen til at sætte folkets sundhed over folkets frihed.
? Viljen til at ramme de fattigste økonomisk.
? Viljen til at bilde sig selv ind, at man ved, hvad det gode liv er for andre.

Det er simpelthen en modbydelig debat. Den får det aller værste frem i den herskende klasse. Og desværre ender den nok med, at de får deres vilje… ????
Source

okt 072019
 

I sin åbningstale talte Mette Frederiksen (MF) om behovet for færre regler.*

Jeg er skeptisk overfor om MF kan levere det. Støttepartierne har travlt med at kræve flere regler, og MF og hendes parti er ikke just kendt for at ville sikre det offentlige konkurrence (som er et godt værn for borgerne mod overdreven bureaukrati).

Henrik Dahl tager emnet op i dag:
"En af de mest væsentlige årsager til, at projektvelfærden og pseudoarbejdet vokser, mens det bliver stadigt vanskeligere for mange offentlige organisationer at levere kerneydelsen, er monopoldannelse."

Læs Dahls indlæg her: https://www.berlingske.dk/…/alle-har-proevet-uden-succes-mo…

* Lidt fra Mette Frederiksens tale:
"Engang førte Socialdemokratiet valgkamp på, at ældre skulle have ret til et bad hver dag. Det kom vi ikke igennem med.
Heldigvis!
Tænk, hvad det kunne have medført af kontrol og skemaer."
Source